DRI odgovara: EPS jeste najveći generator industrijskih otpadnih voda u Srbiji

Biznis 06. feb 202316:093 komentara
N1

"Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u 2020. godini ispušteno je oko 3,6 milijardi kubnih metara industrijskih otpadnih voda, od čega je od strane JP Elektroprivreda Srbije ispušteno oko 3,5 milijarde kubnih metara otpadnih voda, što predstavlja preko 95 odsto ukupnih industrijskih otpadnih voda. Shodno dobijenim podacima, JP Elektroprivreda Srbije predstavlja najveći generator industrijskih otpadnih voda u Srbiji", ukazala je Državna revizorska institucija reagujući na navode Elektroprivrede koja je negirala da je najveći generator industrijskih otpadnih voda.

Ova svojevrsna „prepiska“ Državne revizorske institucije i Elektroprivrede Srbije započela je objavom revizije svrsishodnosti u kojoj je DRI naveo da je EPS najveći generator otpadnih industrijskih voda u Srbiji. DRI je, između ostalog, u ovoj reviziji ukazao i da se industrijskim otpadnim vodama nije u dovoljnoj meri upravljalo na efikasan način, te da su one neprečišćene najčešće ispuštane u vodotokove Srbije.

Na objavljenu reviziju reagovala je Elektroprivreda saopštenjem u kojem negira navode revizora. EPS navodi da su izveštaji DRI nepotpuni, kao i da se „kvalitet površinskih i podzemnih voda u okolini Termoelektrane ‘Nikola Tesla B’ prati redovno, od 1983. godine“.

Potom je, opet, reagovala DRI, demantujući navode Elektroprivrede i navodeći da je od 3,6 milijardi kubika industrijskih otpadnih voda u 2020, EPS ispustio – 3,5 milijardi.

Pročitajte još:

DRI ukazuje da termoelektrane u svom proizvodnom procesu koriste značajne količine vode za različite namene. Kao posledica korišćenja vode za razne namene, u elektranama dolazi do pojave otpadnih voda različitog kvaliteta, zavisno od procesa u kom nastaju. Najveća količina vode koristi se kao rashladni fluid za posredno hlađenje i kondenzovanje pare, odnosno rashladna voda – voda za hlađenje pare u kondenzatorima. Otpadne vode su vode sa izmenjenim prirodnim fizičkim, hemijskim i/ili biološkim osobinama.

„Povodom navoda da se u izveštaju DRI ne pominje rok da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u TENT B počinje da radi 31. decembra 2025. godine, kao i da rad TENT B ne utiče na kvalitet reke Save, navodimo sledeće: Na strani 18. Izveštaja DRI navedeno je da je pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koji svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode, propisanim Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.  Planom usaglašavanja sa najboljim dostpunim tehnikama za TE Nikola Tesla B iz 2016. godine planirana je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u TENT B kojom će se omogućiti tretman svih otpadnih voda generisanih iz blokova iz B1 i B2 u periodu od 2017. do 2020. godine. Rezultat navedene mere bila bi izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda kako bi se izvršilo usaglašavanje rada TENT B sa odredbama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje“, navodi DRI.

Revizor navodi da JP Elektroprivreda Srbije TENT B nije obezbedilo da se u recipijent ispuštaju prečišćene otpadne vode, ali sprovodi aktivnosti radi projektovanja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (strana 38. Izveštaja).

„U vodnoj dozvoli od 16. decembra 2020. godine, koja je izdata za TENT B od strane Republičke direkcije za vode, navedeno je, između ostalog, da kvalitet tehnoloških i atmosferskih ispuštenih otpadnih voda u Savu uglavnom ne zadovoljava važeće propise, a što je posebno važno i hitno kad se uzme u obzir da se tehnološke otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u reku Savu, pa indirektno i u podzemne vode koje čine jedino izvorište za snabdevanje grada Beograda, zatim izvorište podzemnih voda „Vić bara“ kao i izvorište površinskih voda iz reke Save u Bariču koja služe za snabdevanje vodom stanovnika Obrenovca“, ukazuje DRI.

U saopštenju revizori ističu da je u izdatoj vodnoj dozvoli navedeno da, s obzirom na to da kvalitet tehnoloških otpadnih voda najmanje u poslednjih sedam godina nije zadovoljavajući, ova vodna dozvola ne obuhvata ispuštanje tehnoloških otpadnih voda i nalaže hitno pokretanje postupka za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, posebno zbog blizine beogradskog i obrenovačkog izvorišta za snabdevanje pitkom vodom, što je i ovom dozvolom dato kroz uslov br. 4.14. (strana 39. Izveštaja).

Povodom navoda u vezi sa kontrolom kvaliteta otpadnih voda – da u objavljenom izveštaju DRI nije navedeno da se zaključak odnosi na jedini slučaj u kojem tri puta nije obavljeno ispitivanje otpadnih voda i to zbog teškoća sa postupkom javne nabavke, DRI navodi da je na strani 43. Izveštaja navedeno da JP „Elektroprivreda Srbija“ – Termoelektrane Nikola Tesla A i B, u 2019. i 2021. godini nije vršilo ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent za sva četiri kvartala, odnosno nije izvršeno ispitivanje kvaliteta vode za III i IV kvartal 2019. godine, kao ni za I kvartal 2021. godine.

„U III i IV kvartalu 2019. godine i I kvartalu 2021. godine nisu rađena uzorkovanja jer je došlo do zastoja u postupcima javnih nabavki, putem kojih je bilo potrebno zaključiti ugovor sa akreditovanim izvođačem“, ukazao je DRI.

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ za izostanak merenja za TENT A i TENT B za treći i četvrti kvartal 2019. godine, navelo je da nisu rađena uzorkovanja jer je u postupku javne nabavke jedan od ponuđača podneo Zahtev za zaštitu prava u postupku javne nabavke tako da je ugovor sa akreditovanim izvođačem zaključen 10. januara 2020. godine, dakle, po isteku četvrtog kvartala 2019. godine.

„Za prvi kvartal 2021. godine nisu rađena uzorkovanja jer je obustavljen otvoreni postupak javne nabavke usluga po osnovu neispunjenja uslova za dodelu ugovora jer u predmetnom postupku nije podneta nijedna prihvatljiva ponuda. Za navedene kvartale JP EPS – Tent A i Tent B nije dostavilo izveštaje o izvršenim merenjima nadležnim organima. Prethodno navedeno ima za posledicu da u pojednim kvartalima u revidiranom periodu dolazi do izostanka praćenja uticaja otpadnih voda na površinske i podzemne vode – TENT A, TENT B (strana 43. Izveštaja)“, zaključuje Državna revizorska institucija.

Komentari

Vaš komentar