NBS: Omogućen reprogram poljoprivrednih kredita

Biznis 06. okt 202216:03 0 komentara
Narodna banka Srbije, Banka, Srbija, zgrada,
Shutterstock

Narodna banka Srbije donela je odluku kojom se registrovanim poljoprivrednicima omogućava reprogram kredita. Dužnici mogu, po izboru, da odlože izmirivanje obaveza po osnovu glavnice u periodu od najmanje šest do 12 meseci. Isto važi i za poljoprivrednike koji su nabavku opreme finansirali kroz lizing. Za vreme trajanja grejs perioda ovi dužnici plaćaće samo ugovorenu kamatu, a rok otplate po kreditu ili ugovoru o lizingu će im se produžiti tako da im rata kasnije ne bude veća nego što je sada, odnosno pre reprograma. Zahteve je moguće podneti do kraja aprila iduće godine.

„U skladu sa svojom ustaljenom praksom preventivne i blagovremene reakcije na sve potencijalne izazove iz međunarodnog i domaćeg okruženja, a polazeći od ekonomske situacije u kojoj su se našli pojedini poljoprivredni proizvođači, kao i strateškog značaja poljoprivredne proizvodnje za građane i privredu, Narodna banka Srbije je na današnjoj sednici Izvršnog odbora usvojila dve odluke o privremenim merama“, navodi se u saopštenju NBS.

Pročitajte još:

Jedna se odnosi na banke i odobrene poljoprivredne kredite u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje, a druga na lizing kuće i plasmane po osnovu lizinga poljoprivrednih mašina i opreme takođe u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje.

Reprogram je, ističe se, omogućen poljoprivrednicima koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj.

Tako na reprogram pravo ima fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, kao i pravno lice – bilo da je reč o zemljoradničkoj zadruzi sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar, ili o drugom pravnom licu razvrstanom u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

„Imajući u vidu nameru da se podrška pruži dužnicima koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom otežanih uslova poljoprivredne proizvodnje, pravo na reprogram ostvarivaće dužnici koji na dan 31. maja 2022. godine: nisu u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi prema banci odnosno davaocu lizinga na koju se reprogram primenjuje, pri čemu nisu u statusu neizmirenja obaveza u toj banci, te se njegova potraživanja ne smatraju problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije“, ukazuje NBS.

Zahtev za reprogram dužnik može podneti banci, odnosno davaocu lizinga u poslovnim prostorijama banke ili davaoca lizinga, elektronskim putem ili poštom, najkasnije do 30. aprila 2023. godine.

„Detaljnije informacije u vezi sa primenom ovih olakšica, a koje uključuju i reprezentativni primer, banke su dužne da objave na početnoj strani svoje internet prezentacije i u svojim poslovnim prostorijama – u roku od pet radnih dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Banke odobravaju reprogram dužniku u roku od 30 dana od dana prijema zahteva“, ističe centralna banka.

Konkretan model olakšica je pažljivo odmeren je, kako se navodi, nakon intenzivne komunikacije Narodne banke Srbije sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa poslovnim bankama i predstavlja najoptimalnije rešenje za prevazilaženje potencijalnih poteškoća u otplati obaveza dužnika poljoprivrednika koji su pogođeni aktuelnom situacijom.

„Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izrazilo je spremnost da u okvirima svojih nadležnosti, između ostalog i prilagođavanjem postojećih programa podrške i subvencija poljoprivrednih kredita, podrži realizaciju donetih mera. Narodna banka Srbije očekuje od banaka, kao i potencijalnih korisnika ovih regulatornih mogućnosti, da na odgovoran i transparentan način postupaju prilikom njihove primene, posebno imajući u vidu značaj koji poljoprivredni proizvođači imaju za celokupan privredni sistem, ali i značaj koji banke imaju za finansiranje njihovog razvoja“, zaključuje se u saopštenju.