Revizori: Pošta kršila zakon, sklopila 1.818 ugovora o privremenim poslovima

Ekonomija 11. jan 202216:00 > 16:06 36 komentara
N1

Čak 1.818 ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sklopila je Pošta Srbije tokom 2020. godine i to za obavljanje poslova koji u ovom javnom preduzeću - nisu privremenog karaktera, utvrdili su državni revizori. Ovi ugovori trajali su duže od 120 radnih dana, a neki i tokom cele godine. Time je, utvrdila je revizija - prekršen Zakon o radu. Uz ovu utvrđenu nepravilnost, Državna revizorska institucija, utvrdila je i nepoštovanje zakona u postupcima javnih nabavki, ali i otkrila nekontrolisane putne naloge u slučajevima kada su članovi kabineta direktora i deo poslovodstva koristili službena vozila Pošte.

Javno preduzeće Pošta Srbije je u svojim završnim računima za 2020. upisalo 140.235.312  dinara na ime troškova naknada po ugovorima za rad van radnog odnosa i troškova po osnovu ostalih naknada građanima.

Pročitajte još:

Najveći deo ovog iznosa – iznad 90 miliona dinara – isplaćen je po osnovu 1.818 ugovora za angažovanja na privremenim i povremenim poslovima.

U te poslove, kako DRI navodi u izveštaju objavljenom poslednjeg dana 2021. godine, spadaju sortiranje i otprema pošiljaka u međunarodnom saobraćaju, prijem, priprema i dostava poštanskih pošiljaka, ispomoć kod prijema, pripreme i dostave svih vrsta komercijalnih pošiljaka, preuzimanje, otprema i evidencija prispelih zaključaka i razrada zaključaka i prispelih pošiljki, prijem, priprema i dostava svih vrsta ekspres pošiljaka, manje složeni poslovi prijema i dostave poštanskih pošiljaka komercijalnih i ostalih usluga i slično.

„Ugovori o privremenim i povremenim poslovima su zaključivani u skoro svim radnim jedinicama Pošte. Poslovi nisu bili privremenog karaktera i uglavnom su trajali duže od 120 radnih dana, a najčešće tokom cele godine. Po tom osnovu  preduzeće je obračunalo naknadu u iznosu od 95.990.573 dinara i isplatilo iznos od 90.998.152 dinara što nije u skladu sa članom 197 Zakona o radu“, ukazali su državni revizori.

Rad na određeno

Nepravilnosti su utvrđene i kod broja ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ali i ugovora na određeno vreme  tokom 2020. godine.

„Broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u toku 2020. godine bio je veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu“, istakao je DRI.

Šta je s ostalim ugovorima

Preduzeće je u finansijskim izveštajima za 2020. godinu iskazalo troškove naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora u iznosu od 42.349.985 dinara, a koji se odnosi na plaćenu zakupninu po ugovorima o zakupu zaključenim sa fizičkim licima.

Kada je reč o troškovima naknada, Pošta je članovima Nadzornog odbora (ukupno ih je pet) isplatila ukupno 4.062.849 dinara, u skladu Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća.

Javne nabavke

Ovo javno preduzeće je u 2019. i 2020. godini sprovelo 872  javne nabavke, čija je ukupna ugovorena vrednost iznosila 6.991.253.536 dinara, što je oko 59,5 miliona evra.

„Od ukupno sprovedenih postupaka nabavki u 2019. i 2020. godini, u 366 postupaka čija je ugovorena vrednost iznosila 2.602.420.641 dinar, u konkursnoj dokumentaciji nisu određene stvarne količine predmeta javne nabavke, već okvirne količine na osnovu kojih su zaključeni ugovori. Analizom podataka uočeno je da nabavke u kojima su količine izražene okvirno čine 41,97 odsto od ukupnog broja sprovedenih postupaka“, navodi DRI u izveštaju.

Za 18 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti u iznosu od 416,71 miliona dinara Pošta Srbije nije dokumentovala način na koji je, na osnovu podataka prikupljenih u postupku ispitivanja i analize tržišta, utvrđena procenjena vrednost, utvrdili su državni revizori.

Javno preduzeće Pošta Srbije nije postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama tokom 2019. i 2020. godine u još postupaka: u jednom, vrednom više od 255 miliona dinara, nisu poštovana interna akta preduzeća, u drugom vrednom 38,22 miliona dinara nije urađena ocena prihvatljivosti ponude u odnosu na procenjenu vrednost.

„U jednom postupku vrednost ugovora povećana je za 49,72 miliona dinara kroz izmenu jedinične cene na način koji nije bio predviđen ugovorom i produženjem roka važenja ugovora, a da nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu izmenu“, ukazali su  državni revizori.

Ko je koristio službena vozila

Pošta Srbije nije u završnim računima dokazala da su službena vozila korišćena u poslovne svrhe.

„Prilikom korišćenja službenih automobila od strane članova kabineta direktora i određenog dela poslovodstva, preduzeće nije vršilo kontrole u pogledu urednog popunjavanja putnih naloga, kojima bi se potvrdilo da su vozila korišćena u poslovne svrhe“, ukazali su revizori.

DRI u izveštaju detaljno navodi uočene nepravilnosti pri korišćenju službenih automobila. 

Tako, na primer, za vozilo škoda rapid, koju je koristio zamenik direktora u funkciji ekonomskih poslova i nabavki , revizori su utvrdili „izuzetno veliki broj kilometara u lokalu“ tokom tri perioda u 2020. godini, kada je, kako se navodi, na relacijama Beograd – lokal beleženo i do 300 kilometara dnevno.

Kod četiri automobila – dve honde i dve škode, „ne postoje dokumenta kog člana kabineta direktora su vozili uneti vozači“.

„U najvećem broju naloga uneto je samo početno stanje kilometar sata prvog dana perioda i stanje kilometar sata poslednjeg dana perioda, bez unošenja međustanja na dnevnom nivou“, navode revizori.

Dve honde akord i škoda superb navode se kao vozila koje je koristio tadašnji v.d. direktor Pošte (podsetimo, to je tokom revidiranog perioda bila Mira Petrović). Ni o tome ne postoji predviđena evidencija.

„Uneti su podaci samo za početno stanje kilometar sata prvog dana perioda i stanje kilometar sata poslednjeg dana perioda, bez unošenja međustanja na dnevnom nivou. Za putovanja van Beograda nema naloga za službena putovanja“, utvrdili su državni revizori.

Uredne evidencije su utvrđene samo u slučaju prevoza poštonoša i u svrhe sastanaka, obuka i pravnih poslova u slučaju jedne škode oktavije i jedne škode rapid.

Koje je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare