Selaković: Podržite zakon kojim se okončava štrajk advokata

Vesti 19. jan 201517:08 > 19:16
Izvor: Tanjug/Rade Prelić

Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je usvajanje izmena Zakona o javnim beležnicima izuzetno važno, jer se time prekida četvoromesečni štrajk advokata i pozvao poslanike da u danu za glasanje podrže taj i ostale predložene zakone sa dnevnog reda.

Selaković je u Skupštini rekao da je Vlada Srbije te izmene usvojila u neizmenjenom obliku, kako su predložili predsetavnici advokata, istakavši da su definisana sporna pitanja – postojanje javnobeležničkog zapisnika, ugovora o promentu nepokretnosti i postupak potvrđivanja pravnih poslova, tzv solemnizacija.

Od 15. decembra do 6. januara održano je ukupno 10 sastanaka Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde, što je okončano potpisivanjem sporazuma, rekao je minsitar i dodao da je usaglašeno da se po hitnom postpuku izmene odredbe zakona.

“Suština kompromisa je u činjenici podjednakog nezadovoljstva obe strane, do njega se nije došlo jednostavno, lako, jer je trebalo do toga doći još 2011, zadatak koji smo imali jeste da pronađemo ulogu javnih beležnika u sistemu u kojem ne postoje više od sedam decenija, a da to ne bude na uštrb advokata”, rekao je Selaković, ocenivši da je vlada pokazala da poseduje puni demorkatski kapacitet insitirajući da do rešenja dođemo putem pregovora i razgovora.

Šta je sve predviđeno izmenama zakona?

Selaković je zatim obrazložio predložene izmene rekavši da će u formi javnobeležničkog zapisa javni beležnik sastavljati ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica, lica koja ne mogu da vide, čuju, govore, čitaju i pišu, sporazum o zakonskom izdržavanju.

Takođe ugovor i hipoteci i založna izjava se mogu na zahtev stranaka sastaviti u formi javnobeležničkog zapisa kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave, odnosno kada se na osnovu ugovora o hipoteci i založne izjave može neposredno sprovesti prinudno izvršenje (sudsko ili vansudsko) po dospelosti obaveze.

Za ostale pravne poslove, odnosno privatne isprave koje će sačinjavati bilo građani bilo advokati, predviđena je potvrda javnog beležnika stavljanjem solemnizacione klauzule, koja je mahom upodobljena sudskoj overi ugovora važećoj do 1. septembra 2014. godine.

Solemnizacionom klauzulom javni beležnik, prema sporazumu, potvrđuje da je strankama u njegovom prisustvu pročitan ugovor, da su one izjavile da on u svemu i potpuno odgovara njihovoj volji i da su ga svojeručno potpisale.

Klauzula o potvrđivanju se stavlja na posebnu ispravu koja se jemstvenikom povezuje sa podnetim ugovorom, a oba kraja jemstvenika se pričvršćuju pečatnim voskom ili nalepnicom i overavaju pečatom javnog beležnika.

Javni beležnik će moći da odbije solemnizaciju samo u slučaju da stranka nije poslovno sposobna i kada nema uredno punomoćje, ili kada oceni da se radi o apsolutno ništavom ugovoru.

Izmenama zakona je predviđeno da stranka u tom slučaju ima pravo prigovora sudu, čime je obezbeđena sudska kontrola rada javnih beležnika, a ne samo prigovor Javnobeležnickoj komori, kako sada glasi zakonska odredba.

Članovi stručnog tima su nakon sastanka u četvrtak napomenuli da će tarife kako javnih beležnika tako i advokata biti usklađene sa novonastalom situacijom.