Da li biste položili test iz srpskog jezika koji su probno polagali osmaci?

Vesti 30. mar 202309:30 97 komentara
N1

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja objavio je testove sa probnog završnog ispita koje su osmaci polagali 24. i 25. marta u svojim osnovnim školama. Bez obzira na to da li ste skoro ili nekada davno završili školu - testirajte svoje znanje.

Ovo su samo neka od pitanja na koja su odgovarali osnovci:

1. Odredi imenice u sledećoj rečenici:

Moja majka nije pokazivala mnogo odlučnosti.

2. Obeleži primer u kojem zapažaš dve predikatske rečenice:

Majka me je inspirisala dubokim težnjama ka idealima.

Do prve godine sam, po pričanju moje tetke Petre, bio kržljavo dete.

Docnije, za vreme školovanja, nisam nikad bio ozbiljno bolestan.

Majka je imala svoju mudrost i bila jako poštovana.

3. U kom padežu upotrebljena sintagma „pravog raspoloženja“ (nominativ genitiv akuzativ instrumental)

Retki su bili trenuci pravog raspoloženja.

4. Odredi vrstu podvučene zavisne rečenice – da li je uzročna, namerna, poredbena, posledična ili izrična (podvučeno „da je zanemarila sebe i svoje slabo zdravlje“):

S toliko je osetljivosti lebdela nad svojima da je zanemarila sebe i svoje slabo zdravlje.

5. Odredi službu podvučenog rečeničnog člana, da li je priloška odredba, imenski deo predikata, nepravi objekat ili pravi objekat (podvučeno srednjeg rasta):

Moja majka je bila srednjeg rasta.

6. U navedenoj rečenici upotrebljen je pridev koji u ženskom rodu glasi radosna, a u muškom rodu glasi radostan. Uporedi ta dva oblika i napiši koje su glasovne promene izvršene u podvučenoj reči – radosna.

Retki su bili trenuci pravog raspoloženja, kada je bila radosna.

Rešenja:

1. Majka, odlučnosti

2. Majka je imala svoju mudrost i bila jako poštovana.

3. Genitiv

4. Posledična

5. Imenski deo predikata

6. Nepostojano a, gubljenje suglasnika

Uradite ceo test iz srpskog i proverite rešenja.

2023_ZI_Maternji_Srpski_Probni

1-ZI_Probni-2023-Uputstvo-za-pregledanje-testa-iz-SRPSKOG-jezika

Komentari (97)

Vidi sve komentare