Kako da učestvujete na e-licitacijama Uprave carina

Vesti 22. mar 202316:03 8 komentara
Uprava carina

Uprava carina često organizuje licitacije zaplenjene rob. Na njoj se može kupiti razna roba, odnosno od “igle do lokomotive”. Pravo učešća imaju svi građani Srbije, a u nastavku je pojašnjena procedura za učešće na e licitacijama.

Sva zainteresovana lica za kupovinu carinske robe, mogu razgledati i pribaviti ostale informacije u vezi sa istom, putem aplikacije za elektronsku prodaju robe.

Razgledanje carinske robe može se izvršiti u vreme i na mestu koji će biti istaknuti u aplikaciji. Za dodatne informacije u vezi sa konkretnom javnom prodajom zainteresovana lica se mogu elektronskom poštom obratiti carinarnici koja organizuje javnu prodaju na adresu epošte.

Oglas o javnoj prodaji se ističe na internet stranici Uprave carina.

Pravo učešća na javnoj prodaji carinske robe imaju pravna lica, preduzetnici, domaća i strana fizička lica. Preduslov za učešće u javnoj prodaji carinske robe je da se izvrši registracija i prijava u aplikaciji. Uslov za učešće u nadmetanju je uplate kauciju na depozitni račun carinarnice koja organizuje javnu prodaju, u iznosu 30 odsto od početne cene za svaki redni broj.

Povezane vesti

Uplata kaucije se može izvršiti za više rednih brojeva odjednom. U tom slučaju poziv na broj moraju upisati redni brojevi za koje se uplaćuje kaucija, do 20 karaktera. U protivnom, neće se priznati uplate za robu čiji se broj ne vidi na izvodu.

Prijava za učešće i uplata kaucije vrši se u predviđenim rokovima i to najkasnije tri radna dana pre početka javne prodaje.

Ukoliko je posebnim propisom predviđena obaveza posebne registracije, odnosno ispunjenje posebnih uslova za promet carinske robe koja se izlaže javnoj prodaji, na njoj mogu učestvovati samo tako registrovana lica, odnosno lica koja ispunjavaju propisane posebne uslove i koja u okviru dela za registraciju i prijavu prilože skeniran odgovarajući dokument, kojim dokazuju ispunjenje posebnih uslova.

Probijanje roka

Svaka uplata kaucije nakon isteka navedenog roka neće biti važeća za licitaciju. Razlozi za kašnjenje koji nose posledicu neučestvovanja su sledeći: uplata u nedovoljnom iznosu, uplata bez naznake za koji redni broj (D-broj), plaćanja koja su izvršena u zadatom roku ali koja zbog zatvaranja platnog prometa ili greške i/ili odlaganja uplate od strane poslovne banke nije realizovana do kraja radnog dana, zatim uplata koja nije evedentirana na izvodu depozitnog računa carinarnice najkasnije jedan dan nakon isticanja roka za uplatu.

Posle prijave

Posle prijave za učešće i uplate kaucije, učesnicima će biti odobreno učešće u nadmetanju, o čemu će biti obavešteni elektronskom poštom u kojoj će se nalaziti ID broj – identifikacioni broj, poznat samo tom učesniku. Učesnici mogu proveriti da li se njihov ID broj nalazi u listi učesnika, koja je istaknuta u aplikaciji.

Prigovor

Ukoliko učesniku nije odobreno učešće ili nije dobio obaveštenje o tome ili se njegov ID broj ne nalazi u listi učesnika, a smatra da je ispunio uslove,  može da na adresu e-pošte istaknute u aplikaciji, carinarnici koja organizuje javnu prodaju uputiti prigovor najkasnije dva radna dana pre početka prodaje. U prilogu prigovora mora se nalaziti jasno skeniran dokaz o uplati kaucije za učešće na rednom broju za koji upućuje prigovor.

Spisak carinarnica sa e adresama za podnošenje prigovora
Carinarnica Grupna elektronska adresa
Beograd [email protected]
Kladovo [email protected]
Dimitrovgrad [email protected]
Kraljevo [email protected]
Niš [email protected]
Kragujevac [email protected]
Novi Sad [email protected]
Sombor [email protected]
Vršac [email protected]
Zrenjanin [email protected]
Subotica [email protected]
Šabac [email protected]
Kruševac [email protected]
Užice [email protected]

Nakon razmatranja prigovora, ukoliko je isti osnovan, učesniku će biti odobreno učešće u nadmetanju. Komisija odlučuje o podnetom prigovoru najkasnije jedan radni dan pre početka javne prodaje. Lista učesnika se smatra konačnom jedan dan pre početka javne prodaje.

Ukoliko lice smatra da je prigovor na učešće neosnovano odbijen, može u pismenoj formi, na adresu carinarnice, podneti prigovor na odluku Komisije. Prigovor se podnosi na adresu nadležne carinarnice i ne odlaže sprovođenje javne prodaje. O podnetom prigovoru carinarnica odlučuje u roku od tri radna dana od dana njegovog podnošenja.

Uvećavanje ponude

Ponude se uvećavaju za minimalan korak ili upisivanjem iznosa ponude u aplikaciji. Ponude koje učesnici upisuju sami u aplikaciju, ne mogu biti niže od trenutne ponude uvećane za minimalan korak ponuđen u aplikaciji. Za vreme trajanja nadmetanja učesnici mogu pratiti ponude u listi ponuda koja se nalazi u aplikaciji za svaki redni broj pojedinačno. Ipak, da bi imali realan prikaz nadmetanja, učesnici moraju vršiti osvežavanje ekrana aplikacije.

Po isteku vremena predviđenog za nadmetanje, podaci o nadmetanju generišu se u zapisnik koji je odmah dostupan u aplikaciji po zatvaranju događaja, na osnovu koga učesnik, u roku od tri dana od dana isticanja zapisnika, može uložiti prigovor na javnu prodaju.

Spisak carinarnica i računa za uplatu
Carinarnica Broj računa
Beograd 840-550804-14
Kladovo 840-580804-30
Dimitrovgrad 840-578804-16
Kraljevo 840-573804-78
Niš 840-610804-46
Kragujevac 840-575804-92
Novi Sad 840-567804-36
Sombor 840-363804-63
Vršac 840-601804-80
Zrenjanin 840-572804-71
Subotica 840-563804-08
Šabac 840-673804-02
Kruševac 840-829804-27
Užice 840-775804-37

Prigovor se podnosi u pisanoj formi carinarnici koja je organizovala javnu prodaju. Po zatvaranju javne prodaje učesnici ne mogu podnositi prigovor na odbijanje učešća od strane Komisije, osim u slučaju kada su isti prvobitno podneli elektronskom poštom pre početka javne prodaje. O podnetom prigovoru carinarnica odlučuje u roku od tri dana od dana njegovog podnošenja.

Za vreme odlučivanja o prigovoru, roba koja je predmet prigovora se ne može izdavati kupcima. Prigovori prispeli nakon navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje. Učesnik čija je ponuda prihvaćena kao najviša (pobednik) će elektronskom poštom biti o tome obavešten. Pobednik je dužan da kupoprodajnu cenu umanjenu za iznos kaucije uplati i robu preuzme u roku od osam dana od dana izvršene prodaje, odnosno od dana okončanja postupka po podnetom prigovoru, u protivnom smatraće se da je kupac odustao od kupovine.

Učesniku koji pobedi u nadmetanju, a odustane od kupovine, kaucija se zadržava na računu carinarnice, a isti gubi pravo učešća na ponovo održanoj prodaji iste carinske robe.

Učesnicima koji nisu pobedili, prvi naredni radni dan vraća se kaucija na račun sa koga je izvršena uplata, a kao dokaz o uplati prilaže se kopija izvoda sa depozitnog računa. Fizičkim licima, koja su uplatu kaucije izvršila na šalterima pošte i banaka, kaucija se vraća na račun koji su uneli prilikom registracije na aplikaciju. Ukoliko su ta lica izostavila navođenje računa, da bi im kaucija bila vraćena, potrebno je da Komisiji dostave zahtev za vraćanje kaucije sa brojem računa, na koji će im kaucija biti vraćena.

Gubitak prava na povraćaj

Pravo na povraćaj kaucije i pravo na kupovinu robe, gube i sva lica koja su pobedila u nadmetanju, kojima se prilikom izdavanja robe iz dostavljene dokumentacije utvrdi da se podaci u dokumentaciji ne slažu sa podacima koje su uneli prilikom registracije na aplikaciju za elektronsku javnu prodaju carinske robe. Takvim licima vraća se samo razlika u novcu koju su uplatili između kaucije i postignute cene, a gube pravo na povraćaj kaucije.

Viđeno – kupljeno

Roba se prodaje po principu viđeno–kupljeno, bez garancije i prava na reklamacije koje se odnose na kvalitet, ispravnost, tehničke i druge karakteristike robe, kao i na materijalne i pravne nedostatke.

Druga javna prodaja

Da bi se održala prva javna prodaja, mora biti odobreno učešće za najmanje tri učesnika, dok je na drugoj javnoj prodaji dovoljno da bude odobreno učešće za najmanje dva učesnika. Ukoliko ne dođe do prodaje carinske robe na drugoj javnoj prodaji, roba se prodaje prikupljanjem pismenih ponuda, a nakon toga i neposrednom pogodbom.

Licima koja su ispunila uslove za učešće u prodaji putem prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe kaucija se ne vraća do okončanja konkretne prodaje. Izuzetno, na zahtev učesnika, može se vratiti kaucija, čime isti gubi pravo na učešće u prikupljanju pismenih ponuda i prodaji putem neposredne pogodbe. Pravo učešća u prikupljanju pismenih ponuda i neposrednoj pogodbi imaju sva lica koja su blagovremeno uplatila kauciju za drugu javnu prodaju, odnosno lica kojima je odobreno učešće u drugoj javnoj prodaji.

U slučaju da roba nije prodata ni prikupljanjem pismenih ponuda, odmah po isteku vremena za prikupljanje pismenih ponuda, sa zainteresovanim učesnicima koji su uplatili kauciju za drugu javnu prodaju, pristupiće se prodaji putem neposredne pogodbe, koja se odvija pred Komisijom. Prikupljanje pismenih ponuda i neposredna pogodba održaće se nakon isteka najmanje tri dana od dana završetka elektronskog nadmetanja na rednom broju kod koga nije došlo do prodaje. U javnoj prodaji prikupljanjem pismenih ponuda i prodaji putem neposredne pogodbe, mogu učestvovati samo ovlašćena lica ili lica uz ovlašćenje.

Prva sledeća licitacija je u Subotici

Prva sledeća aukcija održaće se u Subotici 29. marta 2023. godine. Carinarnica Subotica će izložiti javnoj prodaji trajno oduzeta vozila za koja zainteresovani mogu da se prijave na sajtu Uprave carina. U ponudi je pet putničkih i jedno teretno vozilo koji se mogu pogledati na ovoj stranici.  možete pogledati na stranici https://licitacije.carina.rs.

Njihovo razgledanje zakazano za 24. mart 2023. godine od 10:00 do 11:00 časova u skladištu za carinska vozila, na adresi Bikovački put 11. Krajnji rok za prijavljivanje i uplatu kaucije je 26. mart 2023. godine do 24:00 časa.

Komentari (8)

Vidi sve komentare