Šta sadrži nemački nacrt Statuta Zajednice srpskih opština

Vesti 26. jan 202316:39 > 17:17192 komentara
Kosovo
REUTERS/Florion Goga

Nemačka fondacija “Fridrih Ebert” radi na predlogu Nacrta statuta Zajednice srpskih opština. U javnosti su u opticaju dva nacrta tok dokumenta, od kojih N1 objavljuje onaj na kojem je rad počeo još u avgustu mesecu 2022. Kako je najavljeno, konačna verzija dokumenta biće objavljena u ponedeljak. Inače, za 31. januar zakazana je diskusija o formiranju ZSO u organizaciji Ambasade SAD u Prištini na koju su pozvane različite grupe i organizacije cilvilnog društva, predstavnici vlada i diplomate. I portal Nova.rs objavio je jedan od nacrta dokumenta koji se u nekim segmentima razlikuje od onog do kog je došao N1.

Sledi Nacrt statuta ZSO koji se sastoji od ukupno 21 člana:

Član 1.

Definicija

Zvaničan naziv Asocijacije je: Asocijacija opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo. Asocijacija je ne-profitabilna organizacija i ima status pravnog lica. Osnovana je od opština sa srpskom većinom na Kosovu i zastupa njihove interese. Ima svoj žiro račun i amblem na kome piše “Asocijacija opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo”. Aktivnosti Asocijacije baziraju se na načelo voluntarizma njenih članova, lokalne autonomije, decentralizacije i subsidijarnosti. Sedište Asocijacije je u Opštini Gračanica.

Član 2.

Ciljevi i objektivi

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, načelima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Evropske povelje o lokalnoj autonomiji, glavni ciljevi i objektivi Asocijacije su:

– saradnja između opština sa srpskom većinom,

– jačanje lokalne demokratije.

– lokalni ekonomski razvoj,

– poboljšanje stanja u obrazovanju i istraživanju;

– poboljšanje stanja u lokalnom primarnom i sekundarnom zdravstvu;

– među-opštinska saradnja u urbanom i ruralnom planiranju;

– povećanje blagostanja građana i poboljšanje lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu;

– zastupanje interesa opština sa srpskom većinom pred centralnim institucijama;

Član 3.

Sastav

Asocijacija se sastoji od opština sa srpskom većinom u Republici Kosovo. Svaka druga opština koja prihvata odredbe utvrđene ovim statutom može biti deo Asocijacije. Odluku o članstvu u Asocijaciji donosi Skupština dotične opštine. Odluka o članstvu mora biti potvrđena od strane Skupštine Asocijacije.

Član 4.

Prestanak članstva

Članstvo u Asocijaciji prestaje:

– Povlačenjem opštine članice.

– Isključenjem od Asocijacije. (Isključenje mora biti usvojeno glasanjem 2/3 članova Skupštine Asocijacije); (Isključenje će se učiniti ukoliko opština krši odredbe statuta Asocijacije).

Član 5.

Ovlašćenja Asocijacije su sledeća:

– Organizuje i promoviše saradnju između lokalnih organa vlasti opština sa srpskom većinom.

– Zalaže se za jačanje lokalne demokratije.

– Pruža organizacionu i pravnu pomoć lokalnim organima vlasti.

– Organizuje i koordinira stručne obuke za svoje članove.

– Organizuje i koordinira protok informacija za svoje članove i izdaje svoje publikacije.

– Analizira situaciju u opštinama i daje preporuke ovlašćenim organima u cilju poboljšanja stanja.

– Koordinira i podstiče zajedničke aktivnosti opština u oblasti obrazovanja u skladu sa zakonom.

– Koordinira i olakšava izradu zajedničkih strateških politika na unapređenju obrazovanja.

– Koordinira i olakšava zajedničke aktivnosti opština u primarnom i sekundarnom zdravstvu, u skladu sa zakonom.

– Koordinira i olakšava izradu zajedničkih strateških politika na unapređenju zdravstva.

– Pomaže opštinama u donošenju zajedničkih mera u promovisanju zdravstvene nege.

– Pomaže opštinama u realizaciji zajedničkih kulturnih aktivnosti i promovisanju kulture.

– Pomaže u razvoju zajedničkih dugoročnih politika koje uključuju zaštitu i promovisanje kulturnog nasleđa.

– Koordinira aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja.

– Koordinira saradnju opština u zajedničkim investicijama, strateškom planiranju i lokalnom razvoju.

– Pomaže u izradi projekata za korišćenje lokalnih ekonomskih resursa, korišćenje ljudskih i finansijskih izvora u cilju povećanja kvaliteta ekonomskih usluga.

– Izrađuje zajedničku platformu za sve opštine, kako bi povećale njihov lokalni razvoj i nadgleda sprovođenje zajedničkih aktivnosti.

– Promoviše saradnju opština u oblasti ruralnog i urbanog planiranja.

– Pomaže u pripremi određenih planova za veće prostorije, za planiranje stambenih politika, industrijskih zona.

– Priprema strateške politike za pomaganje urbanog i ruralnog planiranja opština.

– Predlaže potrebne mere za povratak raseljenih.

– Pomaže u poboljšanju lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu.

– Pomaže razvoj i olakšavanje istraživačkih i razvojnih delatnosti.

– Promoviše, afirmira i zagovara pitanja od zajedničkog interesa za svoje članove.

– Uspostavlja odnose i stupa u aranžmane saradnje sa asocijacijama drugih opština, domaćih i međunarodnih.

– Pruža druge usluge za svoje članove, u skladu sa zakonima Kosova.

– Monitoriše, po potrebi, sprovođenje objektiva Asocijacije.

2. Obavlja druge dodatne aktivnosti, koje joj se mogu delegirati od centralnih organa vlasti.

Član 6.

Organizaciona struktura

Rukovodeći organi Asocijacije su:

– Skupština Asocijacije.

– Predsednik Asocijacije.

– Potpredsednik Asocijacije.

– Savet Asocijacije.

– Odbor Asocijacije.

– Kancelarija Asocijacije za žalbe.

Ostale članove dokumenta pročitajte u dokumentu:

Nacrt statuta ZSO fondacije “Fridrih Ebert”

I Nova.rs objavila je Predlog Nacrta statuta Zajednice srpskih opština koji je sastavila  fondacija “Fridrih Ebert”, a on sadrži 18 tačaka. Pročitajte šta piše u tom nacrtu:

Tačka 1

Predviđeno je da se ZSO formira u skladu sa Ustavom Kosova i da je Statut ZSO najviši pravni akt ove zajednice. Statut usvaja konstitutivna Skupština ZSO, sastavljena od članova skupština opština koje ulaze u sastav ZSO. Statut se usvaja pravnim aktom Vlade Kosova, a nakon saglasnosti Ustavnog suda postaje deo pravnog sistema Kosova. Članstvo u ZSO je dobrovoljno, a izlazak iz zajednice takođe je predviđen statutom. Predviđeno je i da ZSO ne može imati manja prava od onih koja su za građane Kosova predviđene Ustavom.

Tačka 2

Predviđa tri moguća imena za ZSO, ističe da je članstvo dobrovoljno i da članovi ZSO mogu biti i članovi drugih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih udruženja. Takođe imaju pravo i da napuste članstvo u ZSO. Isto pravo imaju i cele opštine sa većinski srpskim stanovništvom, koje su članice ZSO. Predviđeno je i da se opštine koje izađu iz ZSO, naknadno mogu i vratiti. Odluka o prijemu novih članova donosi se prostom većinom. Cela ZSO se može raspustiti samo odlukom dvotrećinske većine u Skupštini, dok samo raspuštanje sprovodi Vlada Kosova.

Članovi su dužni da plaćaju članarinu, zajednica ima pravo na svoje zvanične simbole, uključujući grb i zastavu, koje će dizajnirati Odbor Asocijacije u skladu sa Ustavom Republike Кosovo i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Sedište zajednice će biti određeno Statutom, a ZSO ima pravo i na sopstveni integralni budžet, bankovne račune, imovinu i da se bavi finansijskim transakcijama.

Tačka 3

U ovom delu nacrta se navodi šta je sve delokrug delovanja ZSO. Šta su usluge koje može da pruža, šta može da gradi, finansira….

Tako se između ostalog navodi da ZSO kao organ može organizovati, kulturne, obrazovne događaje. Trebalo bi da olakša međusobnu saradnju opština, finansira zdravstvene i obrazovne projekte, objekte, ulaže i kupuje specijalizovanu medicinsku opremu, daje pravne savete…

Tačka 4

Propisuje da u ispunjavanju svojih ciljeva zajednica neće potkopavati ili zaobilaziti Ustavom i zakonom predviđena ovlašćenja i nadležnosti opština učesnica, niti na bilo koji način zameniti ili narušiti Ustavom i zakonom predviđen odnos između centralne i lokalne vlasti u Republici Кosovo.

Tačka 5

Zajednica će vršiti druge dodatne nadležnosti koje mogu biti delegirane od strane centralnih vlasti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.

Tačka 6

Navodi se da će ZSO imati Skupštinu, predsednika, potpredsednika i Savet, ali i Upravni odbor i Kancelariju za žalbe i pritužbe. Organi Asocijacije su u obavezi da promovišu suživot i mir između građana svojih opština članica.

Ostale tačke predloga na Nova.rs.

Podsetimo, portparol nemačke fondacije „Fridrih Ebert“ (FES) na Kosovu Rene Šle rekao je ranije da je ta organizacija završila izradu nacrta statuta Zajednice opština sa srpskom većinom.

On je za Radio Kosovo rekao da je nacrt statuta spreman za raspravu, ali nije razjasnio šta ovaj nacrt sadrži.

„U ovoj fazi mogu da potvrdim da smo završili izradu statuta i u bliskoj budućnosti ćemo se sastati sa našim partnerima da razgovaramo o tome kada će nacrt biti javno predstavljen“, rekao je Šle.

S druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije blagonaklono gledao na ideju ove nevladine organizacije.

Komentari

Vaš komentar