Zagađenje vazduha

Zagađenje vazduha u Srbiji danas, kao i proteklih godina, često se karakteriše kao „opasno“, a nivo zagađenja u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Pančevu, Kragujevcu, Užicu i drugim gradovima i opštinama neretko je predmet izveštavanja N1, ali drugih medija u zemlji.

Da biste imali potpuni uvid u nivo zagađenja vazduha u Srbiji na dnevnom nivou, portal N1 vam omogućava da svakodnevno pratite indeks kvaliteta vazduha u realnom vremenu, prema vrednostima izmerenim na oko 450 mernih stanica postavljenih u 93 opštine širom Srbije.

Index kvaliteta vazduha

Index kvaliteta vazduha
Opšta populacija
Osetljiva populacija
Dobar
Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Kvalitet vazduha je dobar. Uživajte u uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Prihvatljiv
Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Srednji
Uživajte u svojim uobičajenim aktivnostima na otvorenom.
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome.
Loš
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima ili kašalj.
Razmislite o smanjenju fizičkih aktivnosti, posebno na otvorenom, posebno ako imate simptome.
Veoma loš
Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako imate simptome kao što su bol u očima, kašalj ili grlo.
Smanjite fizičke aktivnosti, posebno na otvorenom, naročito ako imate simptome.
Izuzetno loš
Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom.
Izbegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom.

Legenda mernih stanica

Caption
Sensor Community i Vazduh građanima – Klimerko (Građanska mreža)
Caption
Portal otvorenih podataka Republike Srbije (Državna mreža)

Stepen zagađenja vazduha

Zagađujuća materija
PM2.5
PM10
NO2
O3
SO2
Period osrednjavanja
24h
24h
1h
1h
1h
Dobar (0-50)
0-10
0-20
0-40
0-50
0-100
Prihvatljiv (51-100)
10-20
20-40
40-90
50-100
100-200
Srednji (101-150)
20-25
40-50
90-120
100-130
200-350
Loš (151-200)
25-50
50-100
120-230
130-240
350-500
Veoma loš (201-300)
50-75
100-150
230-340
240-380
500-750
Izuzetno loš (≥301)
75-800
150-1200
340-1000
380-800
750-1250

Šta znače brojke kojima merimo zagađenje vazduha?

Podaci o kvalitetu vazduha se prikupljaju iz državnog sistema za monitoring (oko 70 automatskih mernih stanica), kao i iz različitih sistema takozvanog građanskog monitoringa (Sensor Community i Vazduh građanima – Klimerko), odnosno sa merača koje građani sami postavljaju i koji podatke razmenjuju kroz neku od javno dostupnih baza podataka (oko 380 merača).

Vrednovanje i rangiranje kvaliteta vazduha vrši se prema metodologiji koju primenjuje evropska Agencija za životnu sredinu (EEA) za proračun Evropskog indeksa kvaliteta vazduha, sa rasponom u šest kategorija: Dobar, Prihvatljiv, Srednji, Loš, Veoma loš i Izuzetno loš. Indeks uzima u obzir srednje vrednosti koncentracija pet zagađujućih materija koje se mere u realnom vremenu i to: srednje 24-časovne koncentracije suspendovanih čestica prečnika do 10 µm, odnosno do 2,5 µm (PM10 i PM2.5) i srednje časovne koncentracije sumpor-dioksida (SO2), azod-dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3). Numerička vrednost Indeksa definisana je radi uporedivosti sa drugim, već ustaljenim brojčano izraženim kvantifikacijama kvaliteta vazduha. Dati prikaz u potpunosti uzima u obzir važeću zakonsku regulativu Evropske Unije odnosno Republike Srbije u oblasti zaštite vazduha kojom su definisane granične vrednosti za pet dominantnih zagađujućih materija kao i preporuke Svetske zdravstvene organizacije u kontekstu evaluacije posledica kontinuiranog zagađenja po zdravlje građana.

Imajući u vidu da su suspendovane čestice dominantna zagađujuća materija u Srbiji radi prikaza trenutnog stanja kvaliteta vazduha data je i vrednost koncentracije PM2.5 čestica u poslednjih sat vremena za koju ne postoji zakonom definisana granična vrednost ali se prema EEA vazduh smatra prekomerno zagađenim za časovne koncentracije iznad 40 µg/m3.

Sve podatke preuzima i obrađuje sistem xEco – Ekstremna ekologija za potrebe aplikacije xEco Vazduh, koja u realnom vremenu, u formi mape i različitih rang-lista, daje prikaz kvaliteta vazduha na teritoriji Srbije primenom Evropskog indeksa kvaliteta vazduha, ali i poređenjem izmerenih koncentracija sa definisanim graničnim vrednostima za pojedine polutante, te u odnosu na granične vrednosti koje je preporučila Svetska zdravstvena organizacija (SZO).